Hvad er biogas?

Biogas fremstilles fra biomasse gennem forrådnelsesprocesser.

Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes til enten ca. 38 grader eller ca. 53 grader.

Ved Ribe Biogas A/S opvarmes gyllen til 53 grader (termofil proces). I reaktorerne sker der en biologisk nedbrydningsproces, hvor bakterierne producerer biogas.

Populært sagt laver man en komave i overstørrelse, fodrer den med gylle, dybstrøelse og industriaffald og udtager den gas der dannes. og oprenser biogasgas til naturgaskvalitet.

Hver m3 metangas som opfanges bevirker en reduktion ækvivalent til 23 m3 Co2.

Ribe Biogas A/S producerer ca. 14.000.000 m3 biometan, og dermed en ækvivalent Co2 reduktion på 322 millioner m3 Co2.

Det svare til den totale udledning fra 73.000 indbyggere. Eller sagt på en anden måde laver Ribe Biogas A/S en reduktion der svare til mere end halvdelen af

Esbjerg Kommunes indbyggertal gennemsnitlige Co2 udledning!