Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Hvad er fordelen ved biogas.....

Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der nemlig ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes methan fra gylletanken og emmisionen af lattergas fra markerne mindskes, det er begge væsentlige drivhusgasser

Biogas er en billig løsning til reduktion af drivhusgasemissionen

Lugtgener ved gylleudbringning med afgasset gylle nedsættes i forhold til ubehandlet gylle

Næringsstofindholdet kan analyseres præcist og deklareres, og næringsstofferne kan udnyttes bedre, fordi de er direkte optagelige i planter. Herved mindskes risikoen for udvaskning af næringsstoffer

Omfordeling af husdyrgødning inden for et lokalområde bliver lettere.

Ved afgasning kan organisk affald fra husholdninger og industri blive genanvendt både med hensyn til energiindhold og næringsstoffer.

Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion